सम्पर्क सूत्र

   

 

दूरभाष नम्बर
श्री अशोक घोष प्रमुख सचिव, भाषा विभाग 0522-2238189
श्री सत्येन्द्र सिंह अनुसचिव, भाषा विभाग 2213893
श्री बृजेश चन्द्र भाषा अधिकारी सीएच-3887
श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह भाषा अधिकारी सीएच-3032